TheaterEncyclopedie: Algemeen voorbehoud

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen voorbehoud

Deze website valt onder beheer van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna Theaterencyclopedie) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

De website http://www.theaterencyclopedie.nl (Theaterencyclopedie) is een dienst van Bijzondere Collecties van de Universiteit Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

De Website heeft als doel als een digitale encyclopedie te fungeren over theater. Het is een platform waar gebruikers informatie kunnen vinden over het Nederlandse theater van vroeger en nu, in de breedste zin van het woord. Daarnaast kunnen gebruikers bijdragen uploaden op Theaterencyclopedie in de vorm van informatie, meningen, gegevens, teksten, foto's, video's, nieuws of overige materialen en alle aanpassingen hierop, die je op de Theaterencyclopedie plaatst. De inhoud van Theaterencyclopedie wordt dus samengesteld door de UvA en de gebruikers van Theaterencyclopedie gezamenlijk.

De Theaterencyclopedie wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De UvA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het Theaterencyclopedie. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het Theaterencyclopedie contact op te nemen met de redactie: Theaterencyclopedie@uva.nl.

Aansprakelijkheid

De UvA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de Theaterencyclopedie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het Theaterencyclopedie worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het Theaterencyclopedie. De UvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt. Op de Theaterencyclopedie kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden waarop bijdragen van gebruikers (derden) geplaatst kunnen worden. UvA is niet verantwoordelijk voor bijdragen die zijn geplaatst op de Websites, en deze bijdragen geven niet de opvatting van de UvA of het beleid van de UvA weer. De redactie van de Theaterencyclopedie bekijkt de bijdragen niet vooraf. Indien de UvA naar aanleiding van meldingen van derden of anderszins op de hoogte komt van bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden geldt, zal de UvA deze bijdragen verwijderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten. Indien u op de website content aantreft die in strijd met het bovenstaande is, wordt u verzocht contact op te nemen met de redactie van de Theaterencyclopedie: Theaterencyclopedie@uva.nl.

Auteursrecht

Op de Theaterencyclopedie afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de UvA of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het Theaterencyclopedie. De inhoud van de Website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van DE UvA, dan wel indien DE UvA niet de rechthebbende is, van de rechthebbende, vereist. Mocht je interesse hebben in het commercieel gebruiken van content op de Websites kun je je wenden tot redactie Theaterencyclopedie. Door bezoekers van het Theaterencyclopedie ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitterberichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de UvA of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van het Theaterencyclopedie.

Het is de gebruiker van het Theaterencyclopedie niet toegestaan de inhoud van de Theaterencyclopedie te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de UvA of een van de gelieerde instellingen.

Afbeeldingen uit de Collectie TiN

Voor de afbeeldingen uit Collectie TIN, zoals foto's, affiches, tekeningen en maquettes, die op deze website getoond worden, heeft de rechthebbende aan TIN een beperkte licentie gegeven voor het gebruik op deze website. Elke andere vorm van gebruik, verveelvoudiging of verspreiding is uitdrukkelijk verboden en als misdrijf strafbaar.

Registratie

Als U bijdragen wilt uploaden op de Website of hierop informatie wilt toevoegen of wijzigen, moet U zich eerst registreren op de Website. Daarbij zorgt U ervoor dat de door U verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. Bij door U geplaatste bijdragen zal de door U zelf gekozen gebruikersnaam zichtbaar zijn. De Privacyvoorwaarden (TheaterEncyclopedie:Privacybeleid) van de UvA zijn van toepassing. Bij de registratie zal U ook gevraagd worden een wachtwoord op te geven.

De UvA zal Uw registratie per e-mail aan het door U opgegeven e-mailadres bevestigen.

Uw account is strikt persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de acties die middels Uw account worden ondernomen en de geheimhouding van Uw wachtwoord. U kunt Uw account op ieder moment, om welke reden dan ook, opheffen. Het opheffen van Uw account zal er niet toe leiden dat de door U geplaatste bijdragen verwijderd worden van de Website. De UvA is gerechtigd naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, Uw account te beëindigen en bijdragen van welke aard dan ook te wissen en te bewerken. Dit geldt met name indien de UvA ervan uitgaat dat U in strijd met de Algemene Voorwaarden, rechten van derden of de wet, gehandeld hebt.

Verwijzingen naar schending van rechten

De UvA respecteert het intellectuele eigendom van derden en verzoekt U om dit ook te doen. Als U van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op Uw auteursrechten, doordat Uw werk zonder Uwtoestemming op de Website openbaar wordt gemaakt, verzoeken wij je vriendelijk ons dit mede te delen via theaterencyclopedie@uva.nl onder opgave van de volgende gegevens:

  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, waarop naar Uw mening inbreuk wordt gemaakt;
  • een beschrijving van de locatie, waar zich het materiaal bevindt, dat naar Uw mening inbreuk op auteursrechten maakt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat het aangevochten gebruik niet door de houder van de auteursrechten, door diens gemachtigde of door rechtsvoorschriften is toegelaten;
  • een plechtige verklaring dat bovenstaande informatie naar waarheid is verstrekt en dat U zelf de houder van de auteursrechten bent of dat U gemachtigd bent om uit naam van de houder van de rechten te handelen.

Als U van mening bent dat bepaalde bijdragen, anders dan een inbreuk op auteursrechten zoals hiervoor genoemd, ongeoorloofd is vanwege strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, verzoeken wij U ons hiervan via een e-mail gericht aan redactie Theaterencyclopedie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen onder vermelding van het volgende:

  • een beschrijving van de betreffende bijdragen en de locatie waarop deze bijdragen zich bevinden;
  • de reden waarom deze bijdrage naar Uw mening ongeoorloofd is.

Rechtskeuze

Op deze “Algemene voorwaarden UvA websites” is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de UvA aangepast worden.